PK_History_IMG_2758_2

Pozvánka na Valnou hromadu PRUMKER A.S.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti PRUMKER a.s. 2020

Předseda představenstva obchodní společnosti PRUMKER a.s.
se sídlem Rájec-Jestřebí, Rájec 627, PSČ 679 02
IČ 292 84 899, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6388

 svolává v souladu s platnými stanovami

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI PRUMKER a.s.

 

na 22.6.2020 ve 12.00 hodin
v sídle společnosti Rájec-Jestřebí, Rájec 627, PSČ 679 02

s tímto programem :

 

Program:

I.        Zahájení valné hromady

II.      Volba orgánů valné hromady

 III.    Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019

IV.    Rozdělení zisku společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o.

V.      Úprava platů, mimořádná dovolená, pravidla sponzorování, pravidla vyplácení provizí v roce
2020 a investice v roce 2020-2021 ve společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o.

     VI.   Odsouhlasení auditora pro účetní závěrku za rok 2020.

     VII.  Pověření zástupce společnosti, pro jednání na valné hromadě společnosti Průmyslová            

        keramika, spol. s r.o.

     VIII.  Závěr.

  

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 11.00 hodin. Za akcionáře se považuje osoba uvedená v seznamu akcionářů. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec je povinen se prokázat plnou mocí, u níž je podpis zmocnitele úředně ověřen. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 V Rájci-Jestřebí dne 15.5.2020

 

 

                                                                                            Ing. Jiří Břoušek
                                                                                          předseda představenstva
                                                                                             PRUMKER a.s.