Politika organizace

Průmyslová keramika, spol. s r.o. je společnost, zabývající se výrobou a prodejem žárovzdorných materiálů a dílců z nich vyrobených. Základním cílem společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala takovým partnerem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty jak pro zákazníky a dodavatele, tak i pro pracovníky společnosti.

Systém řízení společnosti

Základem pro zlepšování společnosti je zavedený integrovaný systém managementu dle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, který zahrnuje všechny oddělení společnosti. Vedení společnosti neustále zlepšuje personální zabezpečení a zajišťuje finanční zdroje pro zavedení a zlepšování integrovaného systému managementu. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivity systému řízení procesů v oblastech kvality, ekologie, bezpečnosti a hygieny práce a k plnění příslušných požadavků.

Vztah k zákazníkům a partnerům

Pro rozvoj společnosti je důležité udržení a rozšíření vztahů se zákazníky. Toho dosáhneme porozuměním současných a budoucích potřeb zákazníků. Společnost si stanovila vizi poskytovat svým zákazníkům takové výrobky, které budou zcela splňovat jejich požadavky. Toho chce dosáhnout pomocí co nejčastějších kontaktů se zákazníky, ať už formou prezentací na odborných výstavách a veletrzích, školením zákazníků ve společnosti nebo přímými návštěvami. Ve vztahu k našim dodavatelům budeme rozvíjet aktivní spolupráci při vyjasňování požadavků na dodávané materiály, výrobky a služby. Ve vztahu k našim neobchodním partnerům budeme vytvářet a rozvíjet politiku vzájemné oboustranně výhodné spolupráce.

Vztah k pracovníkům

Všichni pracovníci společnosti budou plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí ve všech oblastech působení naší společnosti. Náš společný úspěch spočívá na výkonnosti a iniciativě všech pracovníků, kteří jsou podstatou společnosti. Pro realizaci stanovených záměrů bude společnost Průmyslová keramika, spol. s r.o. uskutečňovat hlavní cíle specifikované pro daný kalendářní rok.

Vztah k životnímu prostředí

Ve vztahu k životnímu prostředí společnost dbá na prevenci znečišťování a poškozování životního prostředí dodržováním závazných povinností týkajících se této oblasti. Pracovníci jsou povinni zabraňovat a předcházet poškozování a znečišťování životního prostředí minimalizací odpadů a snižováním spotřeby zdrojů. Dodavatelé a obchodní partneři jsou podněcováni k ochraně životního prostředí. Staré ekologické zátěže jsou odstraňovány a postupně se zavádí nové výrobní postupy a technologie šetrnější k životnímu prostředí, efektivnější při využívání materiálů, energií apod.

Vztah k BOZP

Ve vztahu k BOZP společnost dbá na uplatňování a soustavný rozvoj prevence vzniku úrazů, poškození zdraví a na neustálé zlepšování řízení a výkonnosti organizace. Rozvíjí opatření v daných provozních podmínkách a včas uplatňuje bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, včetně činností, výrobků, procesů, pracovišť apod. Společnost zajišťuje BOZP jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o pracovníky. Pravidelně proškoluje a zajišťuje výcvik pracovníků, zvedá úroveň havarijní připravenosti a zvyšuje povědomí vlastních pracovníků i pracovníků externích organizací o bezpečnosti práce. Dodržuje právní předpisy, platné zákony, nařízení, požadavky orgánů státní správy a další potřeby, které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP s důrazem na preventivní přístup 
k této problematice. Vyhledává soustavné, kvalifikované hodnocení a minimalizaci rizik. Informuje pracovníky a ostatní dotčené subjekty o nalezených rizicích. Zajišťuje potřebné zdroje na financování aktivit v BOZP a ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika. Trvale podporuje a motivuje všechny pracovníky k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetku organizace. Společnost spolupracuje s pracovníky a státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně BOZP a prevence vzniku, možných následků havárií důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace, propagace a výměny zkušeností mezi těmito subjekty.

V Rájci-Jestřebí, 1. října 2023

Jakub Cvilinek, jednatel společnosti

verze v pdf ke stažení zde