Valná hromada

Pozvánka na Valnou hromadu PRUMKER A.S.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti PRUMKER a.s. 2019

Předseda představenstva obchodní společnosti PRUMKER a.s.
se sídlem Rájec-Jestřebí, Rájec 627, PSČ 679 02
IČ 292 84 899, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6388
 
svolává v souladu s platnými stanovami
 
 
 
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI PRUMKER a.s.
 
na 17.6.2019 ve 12.00 hodin
v sídle společnosti Rájec-Jestřebí, Rájec 627, PSČ 679 02
 
s tímto programem :
 
 
Program:
 
I.        Zahájení valné hromady
 
II.      Volba orgánů valné hromady
 
III.    Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018
 
IV.    Rozdělení zisku společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o.
 
V.      Úprava platů, mimořádná dovolená, pravidla sponzorování, pravidla vyplácení provizí v roce
              2019 a investice v roce 2019-2020 ve společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o.

VI.  Odsouhlasení auditora pro účetní závěrku za rok 2019.
   
VII.  Pověření zástupce společnosti, pro jednání na valné hromadě společnosti Průmyslová            
        keramika, spol. s r.o.
 
VIII.  Závěr.
 
 
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 11.00 hodin. Za akcionáře se považuje osoba uvedená v seznamu akcionářů. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec je povinen se prokázat plnou mocí, u níž je podpis zmocnitele úředně ověřen. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.
 
V Rájci-Jestřebí dne 16.5.2019
 
 
 
                                                                                  
                                                                                   Ing. Jiří Břoušek
                                                                                   předseda představenstva
                                                                                   PRUMKER a.s.