Pozvánka 2024

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti PRUMKER a.s. 2024

Předseda představenstva obchodní společnosti PRUMKER a.s.
se sídlem Rájec-Jestřebí, Rájec 627, PSČ 679 02
IČ 292 84 899, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6388

 svolává v souladu s platnými stanovami

 ŘÁDNOU valnou hromadu společnosti PRUMKER a.s.

 na 17.06.2024 ve 12.00 hodin
v sídle společnosti Rájec-Jestřebí, Rájec 627, PSČ 679 02

 s tímto programem :

 Program:

I. Zahájení valné hromady
II. Volba orgánů valné hromady
III. Volba členů představenstva
IV. Volba členů dozorčí rady
V. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023
VI. Rozdělení zisku společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o.
VII. Úprava platů, mimořádná dovolená, pravidla sponzorování, pravidla vyplácení provizí v roce 2024 a investice v roce 2024-2025 ve společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o.
VIII. Odsouhlasení auditora pro účetní závěrku za rok 2025
IX. Pověření zástupce společnosti pro jednání na valné hromadě společnosti Průmyslová
keramika, spol. s r.o.
X. Ostatní
XI. Závěr

 

   Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 11.00 hodin. Za akcionáře se považuje osoba uvedená v seznamu akcionářů. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec je povinen se prokázat plnou mocí, u níž je podpis zmocnitele úředně ověřen. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

V Rájci-Jestřebí, dne 18.4.2024