Pozvánka 2023

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti PRUMKER a.s. 2023

Předseda představenstva obchodní společnosti PRUMKER a.s.
se sídlem Rájec-Jestřebí, Rájec 627, PSČ 679 02
IČ 292 84 899, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6388

 svolává v souladu s platnými stanovami

 ŘÁDNOU valnou hromadu společnosti PRUMKER a.s.

 na 12.06.2023 ve 12.00 hodin
v sídle společnosti Rájec-Jestřebí, Rájec 627, PSČ 679 02

 s tímto programem :

 Program:

I. Zahájení valné hromady
II. Volba orgánů valné hromady
III. Odvolání členů představenstva
IV. Volba členů představenstva
V. Odvolání členů dozorčí rady
VI. Volba členů dozorčí rady
VII. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022
VIII. Rozdělení zisku společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o.
IX. Úprava platů, mimořádná dovolená, pravidla sponzorování, pravidla vyplácení provizí v roce 2023 a investice v roce 2023-2024 ve společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o.
X. Odsouhlasení auditora pro účetní závěrku za rok 2023
XI. Pověření zástupce společnosti pro jednání na valné hromadě společnosti Průmyslová
keramika, spol. s r.o.
XII. Ostatní
XIII. Závěr

 

   Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 11.00 hodin. Za akcionáře se považuje osoba uvedená v seznamu akcionářů. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec je povinen se prokázat plnou mocí, u níž je podpis zmocnitele úředně ověřen. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

V Rájci-Jestřebí, dne 10.5.2023