AdobeStock_182538942

Pozvánka 2022

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti PRUMKER a.s. 2022

Předseda představenstva obchodní společnosti PRUMKER a.s.

se sídlem Rájec-Jestřebí, Rájec 627, PSČ 679 02

IČ 292 84 899, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6388

 

svolává v souladu s platnými stanovami

 

ŘÁDNOU valnou hromadu společnosti PRUMKER a.s.

 

na 11.7.2022 ve 12.00 hodin

v sídle společnosti Rájec-Jestřebí, Rájec 627, PSČ 679 02

 

s tímto programem :

 

 

Program:

 

I.        Zahájení valné hromady 

II.      Volba orgánů valné hromady

III.    Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021 

IV.    Rozdělení zisku společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o.

V.      Úprava platů, mimořádná dovolená, pravidla sponzorování, pravidla vyplácení provizí v roce

2022 a investice v roce 2022-2023 ve společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o.

     VI.   Odsouhlasení auditora pro účetní závěrku za rok 2023.

     VII.  Pověření zástupce společnosti, pro jednání na valné hromadě společnosti Průmyslová            

        keramika, spol. s r.o.

     VIII. Ostatní

      IX.  Závěr

     

 

   Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 11.00 hodin. Za akcionáře se považuje osoba uvedená v seznamu akcionářů. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec je povinen se prokázat plnou mocí, u níž je podpis zmocnitele úředně ověřen. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

V Rájci-Jestřebí dne 10.6.2022